Wielki Post w Wspólnocie Neokatechumenalnej

imagesAktualnie przeżywamy w Kościele szczególny i wyjątkowy okres, jakim jest Wielki Post. Dla każdego katolika to czas szczególny i wyjątkowy, w którym Matka Kościół pomaga chrześcijanom poprzez Liturgię i proklamację Słowa ze Starego i Nowego Testamentu wejść w świętowanie Świętego Triduum Paschalnego i Paschy, Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Także członkowie Wspólnot Neokatechumenalnych, które żyją w sercu Kościoła, w okresie Wielkiego Postu praktykują – tak jak cały Kościół Powszechny – post, modlitwę i jałmużnę, by nasza droga nawrócenia miała konkretne i realne przełożenie na uczynki miłosierdzia. Pomaga to w formacji duchowej, jaką jest odkrywanie bogactwa Chrztu Świętego i życia na co dzień tym sakramentem.
Dlatego członkowie Wspólnot Neokatechumenalnych zgodnie z nauką Kościoła stanowiącą, że wiara nie jest sprawą prywatną, ale publiczną, zgodnie ze słowami naszego Zbawiciela „Kto się przyzna do Mnie wobec ludzi, przyzna się i Syn Człowieczy do niego wobec aniołów Bożych” (Łk. 12,8b), tzn. mając na uwadze naglącą konieczność głoszenia miłości Boga do nas grzeszników, głoszenia z odwagą wobec świata tej prawdy, Wspólnoty od pierwszej niedzieli Wielkiego Postu gromadzą się w kościele parafialnym, by odmawiać Liturgię Godzin – Jutrznię. Wielbią Boga psalmami zawartymi w brewiarzu, by od samego rana serce wdzięczne i pokorne błogosławiło Trójcę Świętą za miłość i miłosierdzie, za wszystkie rzeczy, jakie Dobry Bóg czyni na naszą korzyść.
W naszej parafii siostry i bracia z I Wspólnoty oraz młodszych Wspólnot gromadzą się od poniedziałku do piątku o godz. 05:40 w salce domu katechetycznego, by z całym budzącym się Kościołem wchodzić w tę przepiękną liturgię. Oczywiście każdy mieszkaniec Ostródy, a tym bardziej mieszkaniec naszej parafii, jest zaproszony do udziału w liturgii Jutrzni – do czego zapraszał ksiądz proboszcz. To jeden z aspektów przeżywania przez Wspólnoty Neokatechumenalne okresu wielkopostnego.
W tym szczególnym czasie głoszone są w ramach rekolekcji dwie katechezy. Pierwszą głosi się na początku Wielkiego Postu. Wprowadza nas ona w ten okres, byśmy nie jako niewolnicy – jak mówi św. Paweł – ale jako wolni, obmyci w wodach chrztu, mogli dobrze wejść
w przeżywanie Wielkiego Postu. Druga katecheza głoszona jest w Wielkim Tygodniu i przygotowuje nas na przeżywanie Świętego Triduum Paschalnego i Świętą Noc Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa – to jest PASCHĘ ZBAWIENIA, na to największe, najradośniejsze wydarzenie w historii całej ludzkości i każdego człowieka. Ma nas przygotować, by niewypowiedziane dary, jakie płyną ze ZMARTWYCHWSTANIA JEZUSA, PRZEJŚCIA ZE ŚMIERCI DO ŻYCIA, Z NIEWOLI DO WOLNOŚCI, ZE SMUTKU DO RADOŚCI, wyzwoliły w nas niezachwianą pewność Zmartwychwstania, byśmy NAPRAWDĘ Z WIARĄ WYŚPIEWALI „Zwycięstwo śmierć pochłonęło! Alleluja, Alleluja, Alleluja!”.
Należałoby jeszcze wspomnieć o jednym ważnym momencie przeżywania tego wyjątkowego okresu liturgicznego w kościele. Mocnym znakiem wiary i jej publicznego wyznawania jest celebracja Niedzieli Palmowej. Najstarsza Wspólnota Neokatechumenalna bierze udział w liturii Jutrzni, podczas której każdy członek Wspólnoty otrzymuje w darze liść palmowy jako znak ciągłej gotowości świadczenia o Chrystusie. Następnie cała Wspólnota w orszaku procesyjnym wchodzi do kościoła, gdzie celebrowana jest liturgia Eucharystii. W naszej parafii w ten sposób celebrują Niedzielę Palmową członkowie I Wspólnoty Neokatechumenalnej, którzy kilka lat temu w okresie Wielkiego Postu, w ramach uroczystej liturii Nieszporów, pod przewodnictwem ówczesnego księdza biskupa Jacka Jezierskiego oraz księdza proboszcza, przez kilka wieczorów wyznawali publicznie swoją wiarę. Od tego momentu corocznie, w trakcie Mszy Świętej, Wspólnota wyśpiewuje w sposób uroczysty
i podniosły Credo.
Przekazywanie wiary ma swoje źródło i korzenie w domu rodzinnym, w rodzinie katolickiej. Na ikonie Dziewicy Maryi, namalowanej przez inicjatora Drogi Neokatechumenalnej Francisco Jose (Kiko) Gomez Argüello, znajduje się następujący napis: „Trzeba tworzyć małe wspólnoty chrześcijańskie na wzór Świętej Rodziny z Nazaret, które żyłyby w prostocie, pokorze i uwielbieniu, gdzie drugi jest Chrystusem”. To zaproszenie, by tak żyć jak Święta Rodzina z Nazaret, by postrzegać drugiego człowieka nie jako wroga, ale jako brata, jako bliźniego, jako Chrystusa, nie jest łatwe. Jest jednak możliwe, gdy rodzina opiera się na Chrystusie i Jego mistycznym Ciele, jakim jest Święty Kościół Katolicki. Dlatego tak istotny i ważny jest przekaz wiary dzieciom.
W okresie Wielkiego Postu, tak jak przez cały rok liturgiczny, w każdą niedzielę neokatechumeni celebrują w domu liturgię Jutrzni, w trakcie której w ramach dialogu z dziećmi rozważa się (szczególnie w okresie wielkopostnym) historię zbawienia Izraela w kontekście Paschy Jezusa Chrystusa oraz naszego osobistego nawrócenia i doświadczenia wiary, czyli mojej osobistej historii zbawienia przez doświadczenie PASCHY JEZUSA CHRYSTUSA.
W okresie Wielkiego Postu dzieci przeżywają też swoją konwiwencję, czyli rodzaj jednodniowych rekolekcji. Pomaga im ona przygotować się do Świąt Wielkanocnych i samej Nocy Paschalnej, jako wydarzenia osobistego, dotyczącego ich konkretnie, ich PASCHY, ich Zmartwychwstania razem z JEZUSEM CHRYSTUSEM, a nie jedynie wydarzenia mającego miejsce dwa tysiące lat temu.
Statut Drogi Neokatechumenalnej, zatwierdzony definitywnie przez Kościół 11 maja 2008 r., w art. 12 § 1 stanowi, że „Centrum i źródłem życia chrześcijańskiego jest misterium paschalne, przeżywane i sprawowane w nadzwyczajny sposób podczas Świętego Triduum, którego wspaniały blask opromienia światłem cały rok liturgiczny. Dlatego jest ono osią Neokatechumenatu, który jest właśnie ponownym odkrywaniem wtajemniczenia chrześcijańskiego.”
Ks. Alfred Cholewiński TJ, który głosił pierwsze katechezy neokatechumenalne w Polsce, w latach 70-tych ubiegłego wieku, w książce „CHRZEŚCIJAŃSTWO PONOWNIE ODKRYWANE”, na temat Wielkiej Nocy pisze: „Cała dzisiejsza Noc Zmartwychwstania była niegdyś w pierwotnym chrześcijaństwie czasem, którego nie przesypiano, w którym wszyscy wierzący czuwali. Oblubienica Chrystusa, Kościół Święty, z miłością oczekiwał blasku dnia niedzielnego, ósmego dnia – jak go nazywano – dnia będącego znakiem dnia wieczności, którą Chrystus zainauguruje swoim powtórnym przyjściem. Jeszcze w mroku, ale już rozjaśnionym blaskiem świecy paschalnej, która jest symbolem Chrystusa Zmartwychwstałego, chrześcijanie pierwszych wieków medytowali proroctwa Starego Testamentu, a potem przeżywali zmartwychwstanie Jezusa i swoje z Nim współzmartwychwstanie w sakramencie chrztu (lub odnowieniu jego przyrzeczeń) oraz w uroczystej Eucharystii. W ten sposób czerpali z obchodu tej naprawdę Wielkiej Nocy siłę do chrześcijańskiego życia. Mocą tej wspaniałej liturgii żyli oni przez cały rok, podtrzymując i przedłużając jej życiodajne działanie coniedzielną Eucharystią, która była dla nich Wielką Nocą w miniaturze.” Członkowie Wspólnot odkrywają właśnie w taki sposób pełnię i piękno tego życia, którego Jezus Zmartwychwstały jest źródłem. I mają potrzebę czuwania w tę noc, tak jak to robili pierwsi chrześcijanie.
Czas Wielkiego Postu trwa, jest to czas nawrócenia, dlatego z chrześcijańską miłością zapraszamy na wspólną modlitwę Jutrzni od poniedziałku do piątku o godzinie 05:40 do domu katechetycznego, byśmy razem przygotowali się na ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE.